திங்கள், மார்ச் 07, 2011

ஆய கலைகள் அறுபத்து நான்கு


இலக்கம்
கலை
தமிழ் விளக்கம்
1.
2.
லிகிதம் (இலிகிதம்)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

கருத்துகள் இல்லை: